Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโ... (15 มี.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า–ทางออก ศูนย์พ... (15 มี.ค. 2561)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ... (13 มี.ค. 2561)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า–ทางออก ศูนย์พั... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุ... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านเขาวงค์ (สายบ... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านเขาวงค์ (สายบ้า... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุง ... (05 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภู... (05 มี.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิ... (28 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน (28 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5,8,9 ตำบลศาลาลาย (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5,8,9 ตำบลศาลาลาย (15 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ... (18 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านศา... (18 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นคันทางถนนดินลูกรัง พร้... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ท... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นรูปคันทางถนนดินลูกรังพร้อมลงหิน... (17 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageเทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th