Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)
ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นระหว่างองค์กรได้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อปท.
แผนแม่บทสารสนเทศ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (01 ต.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเ... (30 พ.ค. 2561)  
คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (17 พ.ค. 2561)  
ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ (11 เม.ย. 2561)
เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาลาย การควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2560 (30 พ.ย. 2560)
เทศบัญญํติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (13 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ2561 (13 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ต.ค. 2560)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก (05 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การลดภาวะเรือนกระจก (05 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (05 มิ.ย. 2560)
การรณรงค์ลดขยะในชุมชน (27 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีประจำปี 2560 (04 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MO... (21 พ.ค. 2561)  

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพ... (11 พ.ค. 2561)  

โครงการ "สืบสานประเพณีวัฒ... (14 เม.ย. 2561)  

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล... (12 เม.ย. 2561)

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟ... (22 มี.ค. 2561)

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พร... (08 ก.พ. 2561)

พิธีบวงสรวง ขบวนแห่ งานปร... (07 ม.ค. 2561)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล... (28 ธ.ค. 2560)

กิจกรรม "เราทำความดีด้วยห... (28 ธ.ค. 2560)

โครงการให้ความรู้และรณรงค... (04 ธ.ค. 2560)

กิจกรรม "เราทำความดีด้วยห... (04 ธ.ค. 2560)

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผ... (21 พ.ย. 2560)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักก... (24 ต.ค. 2560)

โครงการปลูกดอกดาวเรืองถวา... (16 ต.ค. 2560)

สภากาแฟที่เทศบาลตำบลศาลา... (13 ต.ค. 2560)

โครงการเสริมสร้างความปรอ... (13 ต.ค. 2557)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยหนา... (13 ต.ค. 2557)

กิจกรรมงานวันเด็กเทศบาลต... (13 ต.ค. 2557)

งานกีฬาต้านยาเสพติดประจำป... (13 ต.ค. 2557)

เทศบาลตำบลศาลาลายร่วมรณร... (02 ก.พ. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 (03 ต.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 (04 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ... (30 ส.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอ... (27 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 (03 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ... (13 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 (03 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เ... (14 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 (05 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 (03 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองป... (02 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้า... (02 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเขาวงค... (03 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 (03 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกเปิดขยายทางน้ำลำคลองตะแบก หมู่ที่ 9 บ้านคลอ... (03 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,6,7 และหมู... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองต... (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ... (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ... (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ... (23 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageเทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th