Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลศาลาลาย
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)
ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นระหว่างองค์กรได้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อปท.
แผนแม่บทสารสนเทศ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลศาลาลาย


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (09 ต.ค. 2563)  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย... (01 ต.ค. 2563)  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลศาลาลาย (21 พ.ค. 2563)  
จุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัยและขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี (20 เม.ย. 2563)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.... (02 เม.ย. 2563)
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (27 ม.ค. 2563)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62... (20 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาลาย การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (25 พ.ย. 2562)
รายงานการประชุมสภา สมัย4 ครั้งที่ 1 (31 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศาลาลาย (21 ต.ค. 2562)
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุ... (09 ต.ค. 2562)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับประจำปี (04 ต.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ... (13 ก.ย. 2562)
รายงานการประชุมสภา สมัย3 ครั้งที่ 2 (02 ก.ย. 2562)
รายงานการประชุมสภา สมัย3 ครั้งที่ 1 (16 ส.ค. 2562)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562 (14 ส.ค. 2562)
เทศบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 (13 ส.ค. 2562)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (13 ส.ค. 2562)
การรับชำระภาษีป้าย (13 ส.ค. 2562)
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (13 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ให้ความรู้กา... (17 ก.ค. 2563)  

ประชุมบูรณาการแผนชุมชนระด... (12 มี.ค. 2562)  

การซักซ้อมแผนปฏิบัติการ ... (09 ม.ค. 2562)  

ประชุม อสม. ประจำเดือนมกร... (08 ม.ค. 2562)

ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบ... (15 ธ.ค. 2561)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพช... (12 ธ.ค. 2561)

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม แ... (28 พ.ย. 2561)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเ... (22 พ.ย. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุประจำเด... (16 พ.ย. 2561)

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและค... (16 พ.ย. 2561)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MO... (21 พ.ค. 2561)

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพ... (11 พ.ค. 2561)

โครงการ "สืบสานประเพณีวัฒ... (14 เม.ย. 2561)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล... (12 เม.ย. 2561)

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟ... (22 มี.ค. 2561)

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พร... (08 ก.พ. 2561)

พิธีบวงสรวง ขบวนแห่ งานปร... (07 ม.ค. 2561)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล... (28 ธ.ค. 2560)

กิจกรรม "เราทำความดีด้วยห... (28 ธ.ค. 2560)

โครงการให้ความรู้และรณรงค... (04 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ 1 บ้าน... (24 พ.ย. 2563)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ 1 บ้า... (24 พ.ย. 2563)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (09 ต.ค. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 (09 ต.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 (10 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 (07 ส.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย... (10 ก.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (12 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำเดิมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหั... (12 มิ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคา (e-bidding) โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำเดิมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำเดิมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวถ... (29 พ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (08 พ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (10 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มค. ... (10 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก ตามแบบมา... (09 มี.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พช.ถ. ๑๐๙ - ๐๘ ห... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก ต... (20 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
Responsive imageเทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029605  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th