Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลศาลาลาย

ลักษณะที่ตั้ง

1. ที่ทำการเทศบาลตำบลศาลาลาย ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดกับถนนท่าข้าม - ลาดแค ระยะห่างจากอำเภอชนแดน 12 กิโลเมตร
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าข้าม
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลาดแค
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าข้าม
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดงขุย 
2. เทศบาลตำบลศาลาลาย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 73,000 ไร่
3. สภาพภูมิประเทศตำบลศาลาลาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ยกเว้นหมู่ที่ 2,3,4 เป็นพื้น
ที่ราบ ซึ่งพื้นที่ตำบลศาลาลายมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลู กพืชไร่ และพืชสวน
4. จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่
- จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลศาลาลาย มีทั้งหมด 10 หมู่ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านศาลาลาย 
หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม
หมู่ที่ 3 บ้านวัดโพธิ์เตี้ย
หมู่ที่ 4 บ้านวังดินดำ 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาหมอ
หมู่ที่ 6 บ้านเขาวงค์ 
หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุง 
หมู่ที่ 8 บ้านหัวถนน 
หมู่ที่ 9 บ้านคลองตะแบก
หมู่ที่ 10 บ้านเนินพัฒนา 
5. ท้องถิ่นอื่นในตำบล
- จำนวนเทศบาล - แห่ง
- จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง
6 ประชากร
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 40 คน / ตารางกิโลเมตร 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น(คน) ชาย(คน) หญิง(คน)
6,579 3,130 3,449
ประชากรจำแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
เด็ก (ทารก - 6 ปี) เด็กโต (7 – 12 ปี) เยาวชน (13 - 17 ปี) ผู้ใหญ่ (18 – 59 ปี) ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)
663 คน 674 คน 556 คน 4,035 คน 651 คน

ข้อมูลอื่นๆ
1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 400 คน
- อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 65 คน
- ตำรวจชุมชน 1 รุ่น 20 คน

ศักยภาพของเทศบาล
ก. ศักยภาพของเทศบาลตำบลศาลาลาย
(1) จำนวนบุคลากร
จำนวนบุคลากร (คน) สำนักปลัด อบต. (คน) ส่วนการคลัง (คน) ส่วนโยธา (คน)
21 11 7 3
(2) ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา(คน) มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (คน) ปริญญาตรี (คน) ปริญญาโท (คน)
1 9 8 3
(3) รายได้ของเทศบาลตำบลศาลาลาย
ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 14,700,000.00.- บาท แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง(บาท) รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆจัดเก็บให้ (บาท) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท) เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม ( บาท )
213,100.00 6,986,900.00 7,500,000.00 -
ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ตำบลศาลาลายเป็นตำบลที่อยู่ใกล้อำเภอชนแดนพอประมาณ มีถนนสายหลัก คือ ถนนชมฐีระเวช ดังนั้น จึงมีความพร้อมที่จะรองรับการขยายความเจริญของอำเภอชนแดน

 

เทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th