Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพทางสังคม
1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านศาลาลาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านศาลาลาย
2. โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาหมอ
3. โรงเรียนบ้านซับขลุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุง 
- โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส 2 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านศาลาลาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านศาลาลาย
2. โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาหมอ
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน)
2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง
- มัสยิด - แห่ง 
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ - แห่ง 
3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลรัฐ - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเนินพัฒนา 
- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 94
4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ - แห่ง
- สถานีดับเพลิง - แห่ง
- ป้อมรักษาความปลอดภัยประจำตำบล 1 แห่ง


เทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th