Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)
ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นระหว่างองค์กรได้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อปท.
แผนแม่บทสารสนเทศ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เพียบพร้อมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่อาเซียน


พันธกิจ
ปรับปรุงและพัฒนาถนนในเขตตำบล ท่อระบายน้ำ 
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 
ป้องกันน้ำท่วม โดยเสริมคูคลองกั้นแม่น้ำลำคลองให้สูงขึ้น
จัดหาแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค 
ขุดลอก คู คลอง ที่ตื้นเขินสำหรับกักเก็บน้ำ 
ก่อสร้างระบบประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ 
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนภัย และแพทย์แผนไทย
รณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์
มีการขยายระบบการจัดเก็บขยะ
มีการจัดการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้แก่ประชาชน
ส่งเสริมให้มีกีฬาระดับหมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สร้างความร่วมมือในชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดในตำบล
ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวเพื่อให้คำปรึกษาแก่ ประชาชน
ด้านการศึกษา โดยปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนอาหารเสริมนม อุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตได้ให้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ด้านศาสนา สนับสนุนให้มีกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ ให้เด็ก เยาวชน เพื่อให้นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของตำบล โดยให้ทุกภาคเข้าร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี ที่ดีงามของตำบลไว้
ปรับปรุงลดขั้นตอน กระบวนการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
มีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนเพื่อความเข้าใจดี
มีการรับฟังการร้องทุกข์และข้อเสนอของประชาชน
มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
การปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานทีให้เหมาะสมกับบุคลากรที่จะมี การเพิ่มขึ้นในอนาคต
ฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
จัดเครื่องมือในการดับเพลิง เพื่อสามารถบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
จัดทำแผนภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของท ้องถิ่น 
จัดทำแผนปฏิบัติเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัต ิกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนปฏิบัติการ การกระจายซึ่งรองรับภารจิกที่ถ่ายโอนจากราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ 50 กรม ใน 11 กระทรวง

เทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th