Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)
ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นระหว่างองค์กรได้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อปท.
แผนแม่บทสารสนเทศ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 พ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนตำบลศาลาลาย

11 พ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาลาย

14 เม.ย. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย โครงการ "สืบสานประเพณีวัฒธรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2561"

12 เม.ย. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตำบลศาลาลายปฏิบัติหน้าที่จุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเทศกาลสงกรานต์

22 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

08 ก.พ. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และทำบุญสถานที่ราชการ ณ เทศบาลตำบลศาลาลาย

07 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย พิธีบวงสรวง ขบวนแห่ งานประจำปี ถวายบายศรีร้อยมาลัยรวมน้ำใจถวายหลวงพ่อทบ

28 ธ.ค. 2560
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตำบลศาลาลายปฏิบัติหน้าที่จุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเทศกาลปีใหม่

28 ธ.ค. 2560
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย กิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจรวมพลังจิตอาสา” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบวัดโพธิ์เตี้ย

04 ธ.ค. 2560
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย กิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังจิตอาสา” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ บริเวณไหล่ทางเข้าเทศบาล

เทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029605  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th