Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)
ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นระหว่างองค์กรได้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อปท.
แผนแม่บทสารสนเทศ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ตำบลศาลาลาย
Responsive image
     เทศบาลตำบลศาลาลาย  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 มาตรา 50 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ (30) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกัน และทักษะในการดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน มาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและ มีความยั่งยืนประการหนึ่ง คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง  และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรม เสี่ยงได้ เด็กและเยาวชน
ต้องมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคมด้วย การให้ความสำคัญ ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น        
     เทศบาลตำบลศาลาลาย ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การระบาดของโรคเอดส์กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้การดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ตำบลศาลาลาย เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน  มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
วัตถุประสงค์
  1. 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ในตำบล
    2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
    3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์
         
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2560

เทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th